Rakuyo Maru

                                                                                                                                                                     11-8-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Malakka

Singapore

 

V

6-9-1944

1318

 

 

 

torpedo

T

12-9-1944

295 (1)

1023

A=Aankomst, V=Vertrek, T=Torpedo; kr=krijgsgevangenen

(1) 136 gered door Japans schip en afgezet in Hainan, 159 gered door geallieerde duikboten en afgezet in Saipan

 

De Rakuyo Maru (soms aangeduid als Rokyo Maru of Rokyu Maru, 9.418 ton, 1921) vertrok op 6-9-1944 met 1318 krijgsgevangenen uit Singapore naar Japan. De groep krijgsgevangenen bestond uit 600 Engelsen, 718 Austra­liërs en enige Amerikanen, allen afkomstig van de Birma-spoor­weg). Zij behoorden tot Japan Party 3. Het schip vervoerde ook een lading bauxiet en de as van Japanse soldaten. Het trans­port vond plaats in een con­vooi van totaal 13 schepen (waar­onder ook andere schepen met krijgs­gevangenen: Asaka Maru 2, Kachidoka Maru, Shincho Maru).

 

11-9-1944. Het convooi werd al varende samengevoegd met een convooi, afkomstig uit Manila

12-9-1944. Om 2:00 uur werd het convooi ter hoogte van Hainan aangevallen door de duikboot Growler; een escorte-schip werd tot zinken gebracht. Een grote vuurzee bracht de Japanners in paniek, maar verdere torpedo’s bleven uit. De krijgsgevangenen op de Rakuyo Maru bleven in het ruim; het convooi zette koers naar Hainan om verdere aanvallen van duikboten te ontlopen.

Om 5:30 uur werd het convooi opnieuw aangevallen, nu door de duikboot Sealion: een tanker, een vrachtboot en de Rakuyo Maru werden getroffen. Tanker en vrachtboot gingen brandend ten onder, de Rakuyo Maru bleef drijven. De Rakuyo Maru kreeg één torpedo in het voorschip en één in de machinekamer (midscheeps). De krijgsgevan­genen klommen in paniek uit het ruim, maar sprongen niet in zee (er ontstond geen brand aan boord, het schip zonk niet). De Sealion voer weg in verband met dieptebommen.

Alle Japanners sprongen in zee of gingen in één van de 10 reddingsboten (volledige paniek). Krijgsgevangenen, die in zee sprongen, werden niet in de boten toegelaten, velen ver­dronken, sommigen gingen weer aan boord van de Rakuyo Maru op zoek naar eten en drinken (het schip was door de Japanners verlaten).

Om 6:15 uur viel de Growler opnieuw aan, een fregat werd getroffen, dieptebommen werden in zee gegooid, vlak bij de drenkelingen van de Rakuyo Maru.

Om 7:10 uur kwam de zon op: de Rakuyo Maru dreef nog, 1200 drenkelingen te midden van olie (uit de tanker) gingen terug naar hun schip; om 17:30 uur zonk het schip, alle krijgsgevangenen verlieten het schip. Twee fregatten en een vrachtboot naderden de drenkelingen maar redden alleen de Japanners, de krijgsge­van­genen werden achter­gelaten.

14-9-1944. Er waren nog twee groepen krijgsgevangenen in reddingsboten: de Duncan-groep (136 man) en de Varley-groep. De Duncan-groep werd opgepikt door een Japans schip (met een geschikte kapitein), van de Varley-groep werd nooit meer iets vernomen. De Duncan-groep werd naar Hainan (de haven van Sannah) gebracht, aankomst 15-9-1944.

15-9-1944. Omstreeks 17:00 uur kwam de duikboot Pampanito op de plaats van de ramp aan de oppervlakte op zoek naar Japanse schepen. De bemanning vond krijgs­gevangenen in reddingsboten en op wrakhout. De duik­­boot nam in een uur tijd 63 drenkelingen aan boord. De vloot­basis Pearl Harbour werd ingelicht, een andere duikboot werd opgeroepen: de Sealion redde nog eens 44 drenke­lingen. Vele krijgsgevangenen bleven in zee achter (de duikboten konden niet meer mensen meenemen). Andere duikboten werden opgeroepen, de Sealion en Pampanito voeren terug naar hun thuishaven Saipan.

17-9-1944. Om 17:30 uur kwamen de duikboten Barb en Queenfish op de plaats van de ramp en redden nog eens 32 drenkelingen.

18-9-1944. Bij verdere zoekacties werden geen over­leven­den meer gevonden (het weer was slecht, er waren steeds hogere golven). De duikboten voeren terug naar Saipan.

20-9-1944. Sealion en Pampanito kwamen aan in Saipan met 127 overlevenden (onderweg 5 doden).

25-9-1944. Barb en Queenfish kwamen aan in Saipan met 32 overlevenden (onderweg 2 doden).

 

NOOT. Op 15-9-1944 vertrokken de 136 geredde drenke­lingen, die op Hainan werden afgezet – samen met de onge­veer 360 over­levenden van de Kachidoka Maru - met de Kibitsu Maru naar Japan.

De Rakuyo Maru (sometimes called Rokyo Maru or Rokyu Maru, 9,418 tons, 1921) sailed on 6-9-1944 with 1318 POW’s from Singapore to Japan. The group of POW’s consisted of 600 British, 718 Australian en a few Ameri­cans, all coming from the Birma-railway. They belonged to  Japan Party 3. The ship transported also bau­xite and ash of Japanese soldiers. The transport took place in convoy of  13 ships, among others the POW-ships Asaka Maru 2, Kachidoka Maru, Shincho Maru).

 

11-9-1944. The convoy was combined with another convoy coming from Manila.

12-9-1944. At 2:00 AM nearby Hainan the convoy was attacked by the submarine Growler; an escort was sunk. A large sea of fire caused panic under the Japanese, but there came no more torpedoes. The POW’s on the Rakuyo Maru stayed in their hold, the convoy took course for Hainan in order to avoid further submarine attacks.

At 5:30 AM the convoy was attacked again, now the sub­marine Sealion torpedoed a tanker, a freighter and the Rakuyo Maru. Tanker and freighter sunk burning, the Rakuyo Maru did not sink. The Rakuyo Maru got one torpedo in the fore-ship and one in the engine-room (mid-ship). The POW’s leaved the hold in panic, but did not jump in the sea (there was no fire on the ship, the ship did not sink). The Sealion sailed away because of depth-bombs.

All Japanese jumped in the sea or took one of the ten life-boats (in complete panic). POW’s, who jumped in the sea, were not allowed in the life-boats, many of them drowned, some went on board of the Rakuyo Maru again looking for food and drinks (all Japanese were gone).

At 6:15 AM the Growler attacked the convoy again, a frigate was hit, depth-bombs were jumped in the water, nearby the drowning men of the Rakuyo Maru.

At 7:10 the sun rose: the Rakuyo Maru was still  floating, 1200 survivors in the centre of the oil (from the tanker) went back to their ship; at 5:30 PM the ship sunk, all POW’s left the ship. Two frigates and a freighter came nearby, but saved only the Japanese, the POW’s stayed behind.

14-9-1944. There were still two groups of POW’s in life-boats: the Duncan-group (136 men) and the Varley-group. The Duncan-group was saved by a Japanese ship (with a decent captain), the Varley-group disappeared for ever. The Duncan-group was dropped on Hainan (in the harbour of Sannah), arrival 15-9-1944.

15-9-1944. Round 5:00 PM the submarine Pampanito came at sea-level at the site of the disaster looking for Japanese ships. The crew found POW’s in life-boats and on wreckage. In one hour time the submarine saved 63 POW’s. The headquarters in Pearl Harbour was informed, another submarine was called up: the Sealion saved another 44 POW’s. Many POW’s remained behind in the seawater (the submarines could not pick-up more men). Other sub­marines were called up, the Sealion and Pampanito navigated back to their home-harbour Saipan.

17-9-1944. At 5:30 PM the submarines Barb and Queen­fish arrived at the site of the disaster and saved another 32 men.

18-9-1944. More POW’s could not been found (the weather was bad, there were always higher waves). The submarines went back to Saipan.

20-9-1944. Sealion and Pampanito came back in Saipan with 127 survivors (underway 5 deaths).

21-9-1944 Barb and Queenfish arrived in Saipan with 32 survivors (underway 2 deaths).

 

NOTE. On 15-9-1944 the 136 saved survivors of the Ra­kuyo Maru, arrived on Hainan - together with about 360 sur­vivors of the Kachidoka Maru – were transported to Japan with the Kibitsu Maru.

 

 

 

 

 

 

Literatuur

Blair, Joan and Clay - Return from the River Kwai, 1979, pg 59-286 (alle details)

Dawn, Gavan – De Gevangenen van de Japanners, 1996, pg 310, 325

Lamont-Brown, Raymond - Ships from Hell, 2002, pg 58-64

Mincho, G.F. - Death on the Hellships, 2001, pg 202-210, 221-223, 316

Walker, A.S. - Middle East and Far East, 1953, pg 653 (Rokyu Maru)

Waterford, Van - Prisoners of the Japanese in World War II, 1994, pg 164 (Rokyo Maru)

Witsen, E. van - Voorstudie, NIOD, IC 074.426, pg 345

 

Websites

www.britain-at-war.org.uk

www.cofepow.org.uk (naamlijst Britse slachtoffers)

www.west-point.org

 

 

Index                    Zeetransporten                       Kampen in Japan