Kachidoki Maru

                                                                                                                                                                     8-8-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

KR

DODEN

Malakka

Singapore

 

V

6-9-1944

900

 

 

 

torpedo

 

12-9-1944

360

540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hainan

A

12-9-1944

360

 

A=Aankomst, V=Vertrek, kr=krijgsgevangenen

 

De Kachidoki Maru (10.509 ton, 1921, voorheen de Wolve­rine State of President Harrison) vertrok op 6-9-1944 met 900 krijgsgevangenen (allen Engelsen) uit Singa­pore naar Japan. Deze krijgsgevangenen behoorde tot de Japan Party 3. Het schip vervoerde een lading bauxiet en de as van Japanse soldaten. Het transport vond plaats in een convooi van totaal 13 schepen (waaronder nog andere schepen met krijgsgevangenen: Asaka Maru 2, Rakuyo Maru en Shincho Maru).

 

11-9-1944. Het convooi werd al varende samengevoegd met een convooi, afkomstig uit Manila.

 

12-9-1944. Om 2:00 uur werd het convooi ter hoogte van Hainan aangevallen door de duikboot Growler; een escorte-schip werd tot zinken gebracht. Een grote vuurzee bracht de Japanners in paniek, maar verdere torpe­do’s bleven uit. De krijgsgevangenen op de Kachidoki Maru bleven in het ruim; het convooi zette koers naar Hainan om verdere aanvallen van duikboten te ontlopen.

Om 5:30 uur werd het convooi opnieuw aangevallen, nu door de duikboot Sealion: een tanker, een vrachtboot en de Rakuyo Maru werden getroffen. Tanker en vrachtboot gingen brandend ten onder, de Rakuyo Maru bleef drijven, de Kachidoki Maru helde tot 45o, maar er was geen ernstige schade.

Om 21:50 uur werd het convooi opnieuw aangevallen, nu door de duikboot Pampanito: drie torpedo’s troffen de Kachidoki Maru, twee midscheeps, één in het achterschip; het schip zonk binnen 20 minuten. Japanners en krijgs­gevangenen vochten om het bezit van de reddingsboten.

 

13-9-1944. ’s Morgens vroeg verschenen twee fregatten aan de horizon. Alle Japanners werden aan boord genomen, maar aanvankelijk werden de krijgsgevangenen afgewezen totdat luitenant Tanaka en de kapitein van één van de sche­pen besloten om toch ook krijgsgevangenen mee te nemen: ongeveer 200 krijgsgevangenen wer­den aan boord geno­men, de overigen bleven achter.

’s Middags kwam een vissersboot langs en nam ongeveer 160 krijgsgevangenen mee (daarmee was de boot prop­vol). De ongeveer 200 achterblijvende krijgsgevangenen kropen in de achtergebleven reddingsboten.

De fregatten en de vissersboot met drenkelingen vertokken naar Hainan, ongeveer 50 mijl naar het westen. Laat in de avond kwamen zij aan in de kleine haven van Samah op Hainan. Zo werden die dag ongeveer 360 krijgsgevangenen gered en overgebracht naar Hainan, deels ondergebracht in een barak, deels op een ander schip. De Japanners gaven geen medische hulp.

 

De volgende dagen werden nog enkele kleine reddingacties ondernomen, waarbij enkele krijsgevan­genen werden gered.

 

NOOT. De overlevenden, die op Hainan werden afgezet (360 van de Kachidoki Maru en 136 van de Rakuyo Maru, vertrokken op 15-9-1944 met de Kibitsu Maru naar Japan.

The Kachidoki Maru (10,509 tons, 1921, formerly Wolve­rine State or President Harrison) sailed on 6-9-1944 with 900 POW’s (all British) from Singapore to Japan. These POW’s belonged to the Japan Party 3. The ship trans­ported also a cargo of bauxite and ash of Japanese sol­diers. The ship navigated in a convoy of 13 ships (under which other ships with POW’s: Asaka Maru 2, Rakuyo Maru and Shincho Maru.

 

11-9-1944. The convoy joined another convoy coming from Manila.

 

12-9-1944. At 2:00 hrs the convey was attacked near Hai­nan by the submarine Growler; an escort was sunk. An enor­mous fire caused panic under the Japanese, but there came no more torpedoes. The POW’s in the Kachidoki Maru stayed in their holds; the convoy steered a course for Hainan to avoid other attacks of submarines.

At 5:30 hrs the convoy was attacked again, now by the submarine Sealion: a tanker, a freighter and the Rakuyo Maru were hit. While the burning tanker and freighter sunk, the Rakuyo Maru stayed floating, the Kachidoki Maru inclined till 45o, but there was no severe damage.

At 21:50 hrs the convoy was attacked again, now by the submarine Pampanito:  The Kachidoki Maru was hit by three torpedo’s, two in the mid-ship, one in the back-ship; the ship sunk within 20 minutes. Japanese and POW’s fought for the use of the life-boats.

 

13-9-1944. In the early morning two frigates appeared at the horizon. All Japanese were taken on board, but firstly the POW’s were refused till lieutenant Tanaka and the captain of one of the ships decided to take on board some POW’s: about 200 POW’s were saved, the remaining men stayed behind.

In the afternoon a fisherman came along and took on board about 160 POW’s (the boat was over-full). The about 200 remaining POW’s crept in the remaining life-boats.

The frigates and the fisherman with the survivors sailed for Hainan, about 50 miles to the west. Late in the evening they arrived in the small harbour of Samah on Hainan. In this way about 360 POW’s were saved and transported to Hainan. partly housed in a barrack, partly in another ship. The Japanese gave no medical care.

 

The following days there were a few life saving actions, whereby a few POW’s could be saved.

 

NOTE. The survivors on Hainan (360 of the Kachidoki Maru and 136 of the Rakuyo Maru sailed on 15-9-1944 on the Kibitsu Maru to Japan.

 

Literatuur

Blair, Joan and Clay - Return from the River Kwai, 1979, pg 59-286 (alle details)

Dawn, Gavan – De Gevangenen van de Japanners, 1996, pg 310

Clark, Hugh – A life for every sleeper, 1986 (hard cover), 1989 (paper back)

Lamont-Brown, Raymond - Ships from Hell, 2002, pg 62-66 (400 doden)

Michno, F.G. - Death on the Hellships, 2001, pg 202-210, 221-223, 316

Waterford, Van - Prisoners of the Japanese in World War II, 1994, pg 159

Witsen, E. van - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 176

 

Websites

www.britain-at-war.org.uk

www.cofepow.org.uk (naamlijst Britse slachtoffers)

www.roll-of-honour.org.uk

 

 

Index                    Zeetransporten                       Kampen in Japan