Hofuku Maru

                                                                                                                                                                     19-5-2016

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Malakka

Singapore

 

V

4-7-1944

1287

 

Borneo

Miri

 

A

8-7-1944

 

 

Borneo

Miri

 

V

 

 

 

Filippijnen

Manila

 

A

12-9-1944

1287

 

Filippijnen

Manila

 

V

21-9-1944

1237

 

 

 

bommen

 

21-9-1944

240

997

A=Aankomst, V=Vertrek, kr=krijgsgevangenen

 

De Hofuku Maru (5.825 ton, vrachtschip, soms ook aan­geduid als Fuku Maru, Toyofuku Maru of Fuji Maru) vertrok op 4-7-1944 met 1287 krijgsgevangenen (1076 Engelsen en 213 Nederlanders) uit Singapore met bestem­­ming Japan; deze krijgsgevangenen waren allen afkom­stig van de Birma-spoorweg, vertrokken uit Chungkai op 8-6-1944. Het transport naar Japan vond plaats in een convooi van totaal 13 schepen (5 schepen met krijgsgevangenen, behalve de Hofuku Maru: Asaka Maru 1, Hakushika Maru, Rashin Maru en Sekiho Maru). Deze krijgsge­vangenen behoorden tot de Japan Party 2.

 

Op 8-7-1944 werd de haven van Miri aan de noordkust van Borneo bereikt. Hier bleef de Hofuku Maru achter wegens motorschade. De mannen in de ruimen hadden een ernstig tekort aan drinkwater; velen verzwakten ernstig, er vielen ook doden. Na ongeveer 3 weken vertrok het schip richting Manila.

 

Op 12-9-1944 kwam het schip aan in Manila; hier moest het schip wachten op de vorming van een nieuw convooi. In de baai liggend werden 50 zieken (waarvan 12 Neder­landers) van boord gehaald.

 

Op 21-9-1944 vertrok het convooi in noordelijke richting. Kort daarna - nog voor de kust van Bataän - werd het convooi aangevallen door Amerikaanse bommenwerpers. De Hofuku Maru kreeg 2 "near missers" en 2 vol­treffers, waardoor het schip binnen 2 minuten zonk. Vermoedelijk werd het gehele convooi tot zinken ge­bracht (de over­levenden zagen geen enkel schip meer). Drenkelingen in het water werden ook nog gemi­trailleerd door de vlieg­tuigen, omdat de vliegers dachten dat het Japanners waren. Totaal 1047 mannen heb­ben het niet over­leefd; de overigen bereikten de kust (op vlotten, door zwemmen of door redding met een Japans schip) en werden over­gebracht naar het Cabanatuan-kamp ten noorden van Manila. Onder de geredden bevonden zich 29 Nederlanders.

 

NOOT. Een deel van de 63 overlevenden werd op 13-12-1944 inge­scheept op de Oryoko Maru 2, maar ook dit schip werd de volgende dag vanuit de lucht aangevallen en tot zinken gebracht.

The Hofuku Maru (5,825 tons, freighter, sometimes called Fuku Maru, Tofuku Maru or Fuji Maru) sailed on 4-7-1944 with 1287 POW’s (1076 British and 213 Dutch) from Singapore with destination Japan; all these POW’s came from the Birma-railway, leaving Chungkai on 8-6-1944. The transport to Japan took place in a convoy of 13 ships (5 ships with POW’s, apart from the Hofuku Maru: Asaka Maru 1, Hakushika Maru, Rashin Maru and Sekiho Maru. These POW’s belonged to the Japan Party 2.

 

On 8-7-1944 the ship arrived in the harbour of Miri on the Northern coast of Borneo. Here the Hofuku Maru stayed behind because of motor-damage. The men in the holds had a serious lack of drinking water, many got in a serious bad condition, there were deaths. After about 3 weeks the ship sailed again for Manila.

 

On 12-9-1944 the ship arrived in Manila; here the ship must wait for forming a new convoy. In the bay of Manila 50 sick men (under whom 12 Dutch) disembarked.

 

On 21-9-1944 the convoy sailed northerly. Shortly after – still near the coast of Bataän – the convoy was attacked by American aircrafts. The Hofuku Maru got 2 “near misers” and 2 direct hits; the ship sunk within 2 minutes. Probably the whole convoy was sunk (survivors did not see any ship yet). Survivors in the water were shot, because the airmen thought that the men were Japanese. Totally 997 POW’s did not survive, the remaining men could reach the coast (on rafts, by swimming or saved by a Japanese ship) and were transported to the Caba­na­tuan-camp north of Manila. There were 29 Dutch survivors.

 

NOTE. A part of the 63 survivors embarked on 13-12-1944 on the Oryoko Maru 2, but this ship was sunk the next day.

 

Literatuur

Bossema, B. – Verslag, NRK-archief

Brugmans, I.J. - Nederlands-Indië onder Japanse bezetting, pg 350 (Fuku Maru, Toyofuku Maru)

Haan, A.A.C.E. de - Rapport, NRK-archief

Klein, J.H. - Nacht over de Indische Archipel, pg 99-123

Michno, G.F. - Death on the Hellships, pg 194-201, 242-244, 295, 316

NN – Affodavit, NARA-archief, Washington

Waterford, Van - Prisoners of the Japanese in World War II, 1994, pg 157

Witsen, E. van - Voorstudie, NIOD, IC 074.426, pg 344 (Singapore V 27-6-1944)

 

Naaamlijsten

OVERLEVENDEN

ICR-rapport, telegram uit Tokyo, 23-7-1945

Klein, J.H. - Nacht over de Indische Archipel, pg 122

DODEN

Slachtofferregister Oorlogsgravenstichting (www.ogs.nl)

 

Websites

www.britain-at-war.org.uk

www.cofepow.org.uk (naamlijst Britse slachtoffers)

www.west-point.org

 

Naamlijsten Nederlanders

Naamlijst overlevenden (29 namen)

Dodenlijst (140 namen)

 

 

Index                    Zeetransporten                       Kampen in Japan