Japanse Zeetransporten/Japanese Hell Ships

 

Inleiding

 

Introduction

12-8-2012

Zeetransporten

De hier beschreven zeetransporten zijn de trans­porten van geallieerde krijgsgevangenen, die de Japanners uitvoerden om deze krijgsgevangenen naar elders te vervoeren o.a. om hen in te zetten als dwangarbeiders in de aanleg van vliegvelden en spoor­­banen en in de oorlogsindustrie.

Bij deze zeetransporten zijn veel krijgsgevangenen omgekomen, deels door de uiterst slechte omstan­digheden aan boord, deels doordat deze schepen door de geallieerden werden getorpedeerd (niet weten­de dat er geallieerde krijgsgevangenen aan boord waren).

 

Bootlijst

De zogenaamde bootlijst is gemaakt in een data­base, waarbij van iedere vaart achtereenvolgens is ingetypt: boot­naam, datum en plaats van vertrek, datum en plaats van aankomst, het aantal krijgs­gevangenen dat aan boord ging en het aantal doden onder de krijgsgevangenen tijdens de overtocht. Als het schip werd getorpedeerd of door andere omstan­digheden onderweg zonk, zijn de vakjes datum en plaats van aankomst grijs gemaakt.

 

Het aantal krijgsgevangenen, dat op een bepaalde vaart werd vervoerd, wordt in de literatuur nog al eens verschillend opgegeven of is in het geheel onbekend. Hierdoor is het niet mogelijk om met de huidige gegevens nauwkeurige schattingen te maken van de totale aantallen krijgsgevangenen op alle vaarten samen.

 

Bootnamen

Tijdens het onderzoek bleek, dat één en hetzelfde schip soms onder verschillende namen werd be­noemd. Hier is steeds gekozen voor die naam die door G.F.Michno wordt gebruikt in het boek "Death on the Hellships" (2001). Deze naam vormt ook de aanduiding in bovengenoemde bootlijst. Het boek van Michno is gekozen, omdat in dit boek het grootste aantal vaarten vermeld wordt en bovendien veel details over de betrokken vaarten geeft.

Het blijkt, dat Michno’s boek niet volledig was: een aantal vaarten met (voornamelijk) Nederlanders, die bekend zijn uit Nederlandse literatuur, worden niet in het boek van Michno genoemd; dit betreft met name boten van de Molukken- en de Japan­transporten. Deze gegevens zijn hier aan de lijst toe­gevoegd.

Komt één en hetzelfde schip meerdere malen voor in de lijst (met verschillende vertrekdata), dan is achter de bootnaam een rangnummer ingevoerd. Is de naam van het schip niet bekend, dan is (voor­lopig) de naan NN Maru genomen.

 

Alternatieve bootnamen

Wordt in een bepaald document een andere naam voor de boot gebruikt dan in het boek van Michno, dan is die naam opgenomen in een aparte lijst van alternatieve bootnamen, waarbij dan verwezen wordt naar de naam, die Michno heeft gebruikt.

 

Zeetransporten alfabetisch

Door de bootlijst te sorteren op de bootnaam (kolom 1) ont­staat de lijst “Zeetransporten alfabe­tisch”.

 

Zeetransporten chronologisch

Door de bootlijst te sorteren op de datum-van-vertrek (in kolom 2) ontstaat de tabel “Zee­trans­porten chronologisch". Een grijze balk met een jaartal markeert het begin van de opsomming voor het betrokken jaar.

 

Bootpagina’s

Voor iedere zeetransport is een aparte bootpagina gemaakt met bijzonderheden over de boot (tonnage, bouw­jaar, alternatieve bootnamen) en het transport, zoals de herkomst van de krijgs­gevangenen, het aantal krijgs­gevangenen en de bestemming, de havens die onderweg werden aangedaan, de weersomstan­dig­he­den, de toestand aan boord en dergelijke.

Is de bestemming een krijgsgevangenkamp, dan wordt (zo mogelijk) bij een dergelijke vaart aange­geven naar welke kampen de krijgsgevangenen werden overgebracht. Tevens is aange­geven welke literatuur en welke websites zijn gebruikt voor het verzamelen van de gegevens.

Sea transports

Described herein are the ship transports used to relocate Allied prisoners of war.  The Japanese used POWs as slave labor in the construction of airports and railroads and for their war machine.

Many POWs died on these transports, partly because of the wretchedly poor conditions on board, but also because these ships were torpedoed by the Allies (not realizing there were Allied POWs on board).

 

Ship list

The ship list referenced herein was created in a database, whereby each vessel was identified by name, date and point of departure, date and point of arrival, number of POWs on board, and number of POW deaths occurring during transport. If the ship was torpedoed en route or sank for any other reason, the cells with date and point of arrival are coloured grey.

Available data sources differ considerably with respect to the number of POWs on board a particular ship and these figures are sometimes completely unknown. It is therefore impossible, even with current data, to accurately estimate the total number of POWs on board any particular vessel, or on all vessels combined.

 

Ship names

Research has shown that a single ship sometimes sailed under different names. The names referenced herein are those used by G. F. Michno in his book "Death on the Hellships" (2001). Michno's book was selected because it references the most trans­ports as well as many details about them.

It appears that Michno’s book was not complete, as a number of transports of (mostly) Dutch POW, well-known from Dutch written history, are not mentioned in his book.  These concern particular ships in transports involving the Moluccas and Japan. The data of these ships have been added to the list.

Occasionally, a single ship appears several times on the list, with different departure dates. In such cases, chronological reference numbers have been added after the ship’s name. If the name of a ship is unknown, then it has been temporarily assigned the name “NN Maru”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternative ship names

If a ship is identified in a known document by a different name than the one used in Michno’s book, then this name is specified in the separate list of Alternative ship names, with a reference to the name Michno used.

 

Sea transports alphabetically

Sorting the ship list using the column with the ship names (column 1), the table “Sea transports alpha­betically” is generated.

 

Sea transports chronologically

Sorting the ship list using the column with the date of departure (in column 2), the table “Sea transports chro­no­­logi­cally” is generated.

 

Ship pages

For each sea transport an individual page is provi­ded with details of the ship (tonnage, year built, alternative names) and transport, such as number and origin of POWs on board, destination, transit ports, weather conditions, morale on board, etc.

In cases where the destination was a POW camp, then (if known) these camps have been identified. Data sources and website references are also provided.

 

 

Algemene literatuur/General sources

Lamont-Brown, Raymond - Ships from Hell, 2002

Michno, G.F. - Death on the Hellships, 2001

Nelson, David – The story of Changi Singapore, 1974

Stubbs, Les and Pam – Unsung Heroes of the Royal Air Force, 2002

Waterford, Van – Prisoners of the Japanese in World War II, 1994

Witsen, E. van – Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971

 

 

Index          Terug naar Zeetransporten