Osaka 1B, Osaka Main Camp

17-2-2021

Osaka POW Main camp sinds 21-9-1942

 

Hongkong

 

27-9-1942

Lisbon Maru

1816 kr (Eng)

 

1-10-1942 getorpedeerd: 842 doden

 

Shanghai

 

5-10-1942

Shinsei Maru

936 kr (Eng)

 

????

 

Japan: Moji

 

 

Trein

kr (Eng)

 

 

Osaka 1B

 

18-10-1944

500 kr

 

1-6-1945 na luchtaanval (kamp verwoest)

 

Osa 13B, Tsumori

 

 

Omstandigheden

1-6-1945 kamp verwoest door luchtaanval

1-6-1945 krijgsgevangenen overgebracht naar Osaka 13B, Tsumori

Literatuur

Lamont-Brown, Raymond Ships from Hell (2002), pg X

Michno, Gregory F. Death on the Hellships (2001), pg 44-47 (verslag Lisbon Maru)